obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zustisovec/obrazy/logo.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    Hudobný odbor 
    Výtvarný odbor 
    Tanečný odbor 
    Literárno-dramatický odbor 
 História školy 
 Zamestnanci školy 
 Rada školy 
 Rodičovská rada 
 Úhrada za štúdium 
 - Prijímacie skúšky 2017/2018 
 + Dokumenty na stiahnutie 
 + Zverejňovanie dokumentov 
 Školský vzdelávací program 
 Správa o vých. vzdel. výsledkoch 
 + Verejné obstarávanie 
 --------------------------------------- 
 - Musae Taxovia 
 . 2% daň-tlačivo 
 --------------------------------------- 
 + Fotogaléria 
 Súťaže 
 Koncerty 
 Aktuality 
 Oznámenia 
 Kontakt 
 Kniha návštev 
 Mapa servera 

 
Základná umelecká škola, 980 61 Tisovec, Francisciho 803 
                                                          V Tisovci   05.09.2016          

 
Vec: Oznámenie o úhrade školného  
 
     Školné v školskom roku 2016/2017:  
 
  • 3 €    mesačne  -  žiak navštevujúci materskú školu (PŠ 1),
  • 5 €     mesačne  -  žiak navštevujúci 1. ročník základnej školy (PŠ 2)
  • 7 €    mesačne  -  individuálne štúdium (HO),
  • 6 €    mesačne  -  skupinové štúdium (VO, TO, LDO),
  • 15 €  mesačne  -  štúdium pre dospelých pri individuálnom vyučovaní (HO),
  • 12 €   mesačne  -  štúdium pre dospelých pri skupinovom vyučovaní (VO, TO, LDO).      
   
     Štúdium vo viacerých odboroch je možné iba v kombinácii individuálneho štúdia so skupinovým.
Pri štúdiu v dvoch odboroch má študent z
ľavu 2,00 €.
     Príspevok sa uhrádza 1 mesiac vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.
Prvýkrát pri nástupe do základnej umeleckej školy, splatnosť príspevku je najneskôr do 10. dňa
v mesiaci, v ktorom dieťa nastúpilo do základnej umeleckej školy.
 

   Podmienkou uhrádzania školného v šk.r. 2016/17 je zadanie trvalého príkazu
z bežného účtu zákonného zástupcu. Pri opakovanom neuhradení školného
bude žiak vylúčený zo štúdia v umeleckej škole.
 

Školné za štúdium v ZUŠ v Tisovci je potrebné uhrádzať na bankový účet číslo:       
  
  IBAN: SK18 5200 0000 0000 0549 2454   ( OTP  banka )

  Ako variabilný symbol treba uviesť osobné číslo učiteľa, ku ktorému chodí žiak na hlavný nástroj
  (pozn.- číslo nájdete v tabuľke uvedenej nižšie)
.  
 
     Do správy pre prijímateľa zadajte meno dieťaťa, za ktoré je školné platené ( meno dieťaťa je dôležitá informácia pri identifikovaní platby na účte - niekedy vzniká problém identifikovať platbu z dôvodu, že platí starý rodič, alebo osoba, ktorá nemá priezvisko totožné so žiakom ). 
 
 
     Pokiaľ dieťa navštevuje viacero odborov, môže sa školné uhradiť za všetky odbory naraz. Vtedy je nutné uhradiť sumu, zodpovedajúcu  zrátanej výšky školného daných odborov, ktorú nájdete v kolónke školné a poplatky. Uveďte všetky príslušné variabilné symboly podľa tried oddelené čiarkou.    
Platby za súrodencov treba uhradiť každému zvlášť.


     Príspevok do ZRPŠ vo výške 17 € na školský rok / 8,50 € na polroka sa v šk.r. 2016/17 uhrádza v hotovosti do rúk administratívnej pracovníčky základnej umeleckej školy v termíne do 25.10.2016.

   
    V prípade nejasností ohľadom platby školného sa obráťte na administratívnu pracovníčku, kontakt:  
                                           pevná linka: 047/5493272, mobil: 0907 181 526
    
                                      Po: 9:00 - 12:00, St: 11:00 - 15:00, Pi: 12:00 - 15:00
 
 
                                               VARIABILNÉ SYMBOLY

 
Učiteľ/odbor 
 Variabilný                       symbol  
Mgr. Milan  Matucha 
         49940
Mgr. Ľubica  Sabová
         76323
Vojtech Oláh, DiS.art.
             4
Mgr. Hajnalka Vargová, DiS.art. 
             7 
Mária Lakatošová, DiS.art.              7
Mgr. Andrea Karaffová, DiS.art.
             8
Peter Kubíni
             8
Ing. Mgr. Jana Janeková, PhD
          53901
VO Mgr. Ivana  Szökeová
          77323
TO – JUDr. Š. Baláž 
             6 
LDO – Michal Stejskal
             5 
PHV 1 (MŠ R.Píla + Tisovec)              3

   

                                                                                                         Mgr.M.Matucha
                                                                                                           riaditeľ školy


                                                                                           
                                                                                                                                                                                               
  
 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web