obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zustisovec/obrazy/logo.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    Hudobný odbor 
    Výtvarný odbor 
    Tanečný odbor 
 História školy 
 Zamestnanci školy 
 Rada školy 
 Rodičovská rada 
 Úhrada za štúdium 
 - Prijímacie skúšky 2017/2018 
 + Dokumenty na stiahnutie 
 + Zverejňovanie dokumentov 
 Školský vzdelávací program 
 Správa o vých. vzdel. výsledkoch 
 + Verejné obstarávanie 
 --------------------------------------- 
 - Musae Taxovia 
 . 2% daň-tlačivo 
 --------------------------------------- 
 + Fotogaléria 
 Súťaže 
 Koncerty 
 Aktuality 
 Oznámenia 
 Kontakt 
 Kniha návštev 
 Mapa servera 
 

Základná umelecká škola, Francisciho 803, 980 61 Tisovec

 
 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2014/15

 
 
 
 
  
 
Predkladateľ: Mgr. Ľubica Sabová 
Vyučovací jazyk: slovenský
Študijná forma: denná 
  
Druh školy: štátna 
  
Zriaďovateľ: Mesto Tisovec 
  
IČO: 37888749 
 
 
 
 
 
 
1.      a/ Základné údaje: 
  
názov, adresa 
Základná umelecká škola, Francisciho 803, 
980 61 Tisovec 
číslo telefónu 

047 5493272, 0901 704 007

fax 
škola nemá 
internetová adresa 
www.zustisovec.stranka.info 
elektronická adresa 
zustisovec@azet.sk, zustisovec2@gmail.com 
zriaďovateľ 
Mesto Tisovec, zastúpené primátorom mesta 
Ing. Petrom Mináčom 
riaditeľka školy 
Mgr. Ľubica Sabová 
  
  
 
„... Predstavte si, aké by to bolo, keby rodičia, učitelia, opatrovateľky, vychovávatelia, tréneri – všetci, ktorí sa zúčastňujú na výchove dieťaťa – spojili svoje sily a vytvorili nový model spoločnosti, nové partnerstvo, ktorým by významne prispeli k rozvoju a duchovnému rastu našich detí. ... takáto skupina by za mesiac urobila viac, než vláda za celý rok.“ 
Steven W. Vannoy: 10 najväčších darov pre moje deti. Výchova srdcom  
  
     V školskom roku 2014/15 mala ZUŠ právnu subjektivitu.  

            Rada školy
pozostávala z piatich členov: 
 1. Ing. Ondrej Magyar – predseda, zástupca rodičov  
            2. Mgr. Ivana Pastýrová – zástupca rodičov 
            3. Mgr. Ivana Szőkeová - za pedagogických zamestnancov 
            4. Bc. Edita Miklášová - za nepedagogických zamestnancov  
            5. Dušan Kojnok - delegovaný zástupca zriaďovateľa, poslanec MsZ 
  
Poradné orgány:  
-       pedagogická rada 
-     umelecká rada - Mgr. Milan Matucha – predseda, členovia - Mgr. Ivana Szőkeová, Vojtech Oláh, Hajnalka Vargová, Ing., Mgr. Jana Janeková, PhD. V druhom polroku nahradila kolegyňu Vargovú (materská dovolenka) Mgr. Anna Ferencová.  

     Umelecká rada je poradným a iniciatívnym orgánom v otázkach umeleckého vzdelávania. Jej úlohou v školskom roku bolo posudzovať výkony žiakov a schvaľovať ich účasť na koncerty, výstavy a podujatia reprezentujúce školu, podobne na súťaže v rámci regiónu, či Slovenska.  
  
Predmetové komisie: 

- všetci pedagógovia ZUŠ Tisovec sa zúčastňujú PK v ZUŠ Rimavská Sobota. Vždy v októbri sa stretnú  spolu s pedagógmi RS, Hnúšťa, Jesenské. Vymieňajú si vzájomné skúsenosti. 
PK klávesových nástrojov, vedúca Mária Hacsková 
PK husle, vedúca Eva Szabóová 
PK gitara, vedúci Marcel Petický 
PK dychových nástrojov, vedúca Alena Mitterová   
PK HN vedúca Mgr. Lívia Kónyaová 
PK akordeón, vedúca Mgr. Ľubica Sabová 
  
Metodické združenie – PMU: Pódium mladých umelcov, Paleta mladých umelcov, PMT: Pódium mladých tanečníkov zahŕňa spoluprácu medzi ZUŠ v regióne Gemer – Malohont – Novohrad (Veľký Krtíš, Modrý Kameň, Balog nad Ipľom, Lučenec, Fiľakovo, Poltár, Rimavská Sobota, Jesenské, Tornaľa, Revúca, Pohronská Polhora, Tisovec, Hnúšťa). Riaditelia jednotlivých škôl sa stretávajú vždy v septembri. Dohodnú spoluprácu počas školského roka, termíny stretnutia pedagógov MZ (Metodickom združení), jednotlivých súťaží. Pedagógovia jednotlivých škôl sa stretnú na MZ raz ročne, je to obdoba predmetových komisií v širšom zábere. 
  
b/ Údaje o počte žiakov školy  
Na začiatku školského roka bolo zapísaných 179 žiakov. Tradične najpočetnejší bol hudobný odbor: 87 žiakov, výtvarný: 55, literárno-dramatický: 10, tanečný odbor  navštevovalo 27 žiakov. V individuálnej forme štúdia  bolo  výkazom 40-01 nahlásených 82 žiakov, v skupinovej 97. V štúdiu pre dospelých študovali 4 adepti.  Vo všetkých odboroch prevažovali žiaci do 15 rokov.  
  
c/ Údaje o počte zapísaných žiakov do prípravného a prvého ročníka ZUŠ  
ročník  
hudobný  
výtvarný 
lit.-dramat. 
tanečný 
spolu 
prípravný 
21 
7 
0 
0 
28 
prvý 
10 
4 
4 
6 
24 
spolu 
31 
11 
4 
6 
52 
  
d/ Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie 
Počas školského roka 2014/15 sa žiaden z absolventov nerozhodol pokračovať v umeleckom vzdelávaní na strednej škole. 
  
e/ Údaje o výsledkov hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania /podľa stupňov/ 
V prípravnom štúdiu (PŠ) sa neklasifikuje, žiaci dostávajú potvrdenie o absolvovaní prípravného štúdia a spôsobilosti postúpiť, resp. nepostúpiť do 1. ročníka základného štúdia primárneho umeleckého vzdelávania.  
 

Individuálne vyučovanie - hudobný odbor

oddelenie 
prospelo   
s vyznamenaním 
prospelo 
neprospelo 
klávesových nástrojov 
23 
15 
0 
strunových nástrojov 
12 
4 
0 
dychových a bicích nástrojov  
15 
3 
0 
 
 
 

Skupinové vyučovanie

odbor 
prospelo  
s vyznamenaním 
prospelo 
neprospelo 
výtvarný 
45 
3 
0 
literárno-dramatický 
  10 
0 
0 
tanečný 
  20 
0 
0 
f/ Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov  
 
V súvislosti s platnosťou Zákona NR SR č.245/2008 a Vyhlášky MŠ SR 324/2008 sa školským rokom 2014/15 ZUŠ v Tisovci naďalej poskytovala vzdelávanie pre žiakov predškolského, školského veku a v štúdiu pre dospelých v štyroch odboroch: v hudobnom, výtvarnom, literárno-dramatickom a tanečnom. Vyučovanie prvého stupňa sa členilo na prvú časť - primárne umelecké vzdelávanie ISCED 1B a druhú časť - nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie ISCED 2B, pričom každý druh štúdia trvá štyri roky a končí záverečnou komisionálnou skúškou. Druhá časť aj slávnostným absolventským koncertom.    
V školskom roku v hudobnom odbore mali žiaci možnosť získavať inštrumentálne vedomosti, zručnosti a návyky v hre na klavíri, keyboarde, akordeóne, husliach, gitare, cimbale, zobcovej, altovej a priečnej flaute, klarinete, saxofóne a v hre na bicích nástrojoch. Žiaci prípravného štúdia si mohli zaspievať v speváckom zbore „Hviezdičky“, starší sa zdokonaľovali v komornej hre, v štvorručnej hre na klavíri.  
Vo výtvarnom odbore žiaci zdokonaľovali svoje schopnosti prostredníctvom kreslenia, maľovania, grafickej tvorby a dekoratívnej činnosti. V rámci špecifík ŠkVP bolo vyučovanie rozšírené o vyšívanie, pletenie a šitie. 
V literárno-dramatickom odbore sa vyučovanie realizovalo v predmetoch dramatická príprava, dramatika a slovesnosť, pohyb, prednes, hudobná a hlasová príprava, základy dramatickej tvorby, štúdium rolí a umelecký prednes.  
V tanečnom odbore to boli tanečná príprava, tanečná prax, klasický, ľudový a spoločenský tanec (tance iných národov). 
Vo vyučovaní učitelia postupovali podľa platných učebných plánov a osnov vydaných MŠ SR.  
  
g/ Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy  
  
V školskom roku pracovalo v ZUŠ 15 zamestnancov, 13 pedagogických a dvaja nepedagogickí. Pani Kaprálová pracovala na dohodu do 31.12. 2014. Pani Vargová si od januára 2015 čerpá materskú dovolenku. Výchovu a vzdelávanie žiakov zabezpečovalo 10 kvalifikovaných a 3 nekvalifikovaní pedagógovia. Z celkového počtu kvalifikovaných učiteľov malo 8 učiteľov ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, 1 tretieho stupňa. Sedem pedagogických zamestnancov bolo zamestnaných na dobu určitú, ostatní pedagogickí i obidvaja nepedagogickí zamestnanci na dobu neurčitú.  
 
nepedagogickí zamestnanci   
priezvisko, meno, titul  
pracovné zaradenie  
vzdelanie  
Edita Miklášová, Bc. 
administratívna pracovníčka 
vysokoškolské, prvý stupeň 
Štrbová Iveta 
upratovačka 
úplné stredné odborné 
   
pedagogickí zamestnanci  
priezvisko, meno, titul 
odbor /nástroj/ 
stupeň vzdelania 
kariérový stupeň 
doba 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mgr. Ferencová Anna 
klavír 
vysokoškolské 
samostatný 
s I. atestáciou 
určitá 
p.zmluva 
Janeková Jana, Ing., Mgr., PhD. 
PHV, husle,gitara klavír, keyboard, 
vysokoškolské 
samostatný 
s II. atestáciou 
neurčitá 
p. zmluva 
Karaffová Andrea, Mgr. 
gitara 
vysokoškolské 
samostatný 
určitá 
dohoda 
Kubíni Peter 
gitara 
stredoškolské 
nekvalifikovaný 
určitá 
dohoda 
 Lakatošová Mária, Dis.art. 
klavír 
stredné odborné vyššie 
začínajúci 
určitá 
dohoda 
Matucha Milan, Mgr. 
HN, keyboard, zobc.fl., gitara 
vysokoškolské 
samostatný 
s I. atestáciou 
neurčitá 
p. zmluva 
Oláh Vojtech 
dychové, bicie nástroje 
stredné odborné 
vyššie 
samostatný 
neurčitá 
p. zmluva 
Sabová Ľubica, Mgr. 
akordeón, zobc.fl., cimbal 
stredné odborné vyššie, vysokoškolské 
samostatný 
neurčitá 
p.zmluva 
Vargová Hajnalka, Mgr. 
klavír 
  
stredné odborné vyššie, vysokoškolské 
samostatný 
neurčitá 
p. zmluva 
Szőkeová Ivana, Mgr. 
výtvarný 
vysokoškolské 
samostatný 
neurčitá 
p. zmluva 
Kaprálová Jana 
literárno-dramatický 
stredoškolské 
nekvalifikovaná 
určitá 
dohoda 
Kubíniová Jana, Ing. 
tanečný 
vysokoškolské 
nekvalifikovaná 
určitá dohoda 
Baláž Štefan, JUDr. 
tanečný 
vysokoškolské 
samostatný 
určitá dohoda 
  
  

h/ Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov
 
P. uč. Ferencová,  Janeková,  Kaprálová,  Karaffová, Kubíni,  Kubíniová,  Matucha  študujú na Súkromnom hudobnom a dramatickom konzervatóriu Košice, elokované pracovisko Hnúšťa. Andrea Karaffová ho v júni ukončila absolutóriom  v Košiciach. P.uč. Matucha, Sabová, Vargová absolvovali vzdelávanie MPC BA v ZUŠ Poltár „Rozvoj pohybových a rytmických schopností. Sabová ukončila funkčné vzdelávanie MPC BB, Vojtech Oláh ukončil vzdelávanie MPC BB „Tvorba učebných osnov“. P. uč. Ferencová, Janeková, Matucha, Oláh, Sabová, Szőkeová  absolvovali vzdelávanie MPC BB „Aktivizujúce metódy vo výchove“, vďaka ktorému dostala ZUŠ v septembri 2014 interaktívnu tabuľu. 

i/ Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
 
Počas školského roka sme uskutočnili a zapojili sa do týchto akcií:  
23.10.:učiteľky Kaprálová, Kubíniová, Sabová sa zapojili do Olympiády organizovanej Úniou žien Slovenska, získali 3.miesto 
27.10.: dopoludnia koncert v DDaDSS Tisovec 
27.10.:Vargová a Sabová sa spolu so žiakmi z klavírnej triedy zúčastnili klavírneho recitálu v ZUŠ Hnúšťa. 4-ručne hrali umelci a súčasne pedagógovia VŠMU Bratislava Ida Černecká a František Pergler. 
28.10.: program pre starých rodičov v MŠ Rimavská Píla 
29.10.: Koncert pre starých rodičov v spoločenskej sále MsKS 
5.11.:vystúpenie na schôdzi ZO Zväzu protifašistických bojovníkov 
18.11.: účinkovanie na schôdzi invalidov 
19.11.: Koncert pre pacientov OLÚP Predná Hora 
5.12.: tvorivé dielne v ZUŠ (zdobenie medovníkov, adventné vence, vianočné ikebany, pletenie šálov, šitie darčekových predmetov, vyrábanie sviečok z včelieho vosku) 
6.12.: ľudové piesne, koledy – celoslovenská akcia OLÚP Predná Hora 
10.12.: vystúpenie v Klube dôchodcov 
11.12.: Triedne prehrávky p.uč. Vargovej – Obradná sieň MsÚ Tisovec (predstavenie zastupujúcich učiteliek počas materskej dovolenky: Ferencovej, Lakatošovej) 
12.12.: Okresné kolo Hnúšťanský akord – vedomostná súťaž v hudobnej náuke – 2. miesto 
          účinkovanie DSZ Hviezdičky ZUŠ Tisovec na Daxnerovom Tisovci 
15.12.: Vianočný koncert v ZŠ Bátka 
17.12.: Vianočný koncert v MsKS Tisovec 
február: regionálna výtvarná súťaž – „Fašiangy na Gemeri a Malohonte – 2015“ – 3.miesto Tamara Vrábľová; „Vesmír očami detí“ – Emma Karasová – postup z okresného kola do celoslovenského 
26.2.: Koncert pre pacientov OLÚP Predná Hora 
19. – 20.3.: Metodické dni akordeón, Krpáčovo; koncerty v Brezne a v Banskej Bystrici v spolupráci so ZUŠ PMU, Brezno, Heľpa, s Konzervatóriom J.L.Bellu v Banskej Bystrici a Akordeónovým orchestrom ZUŠ Lipany (organizátori podujatia ZUŠ Tisovec a Lipany) 
24.3.: regionálna výtvarná súťaž „Divadlo očami detí – 2015“ – Nina Hrončeková 3.miesto v I. kategórii, Peter Maťko 2.miesto v II. kategórii 
14.4.: nadregionálna umelecká súťaž PMU akordeón v ZUŠ RS – Ondrej Ulický – bronzové pásmo v I. kategórii, Samuel Máni bronzové pásmo v II. kategórii, Aneta Vetráková strieborné pásmo v V. kategórii 
22.4.: Festival detských a dospelých speváckych zborov „Rimavská Sobota, spievaj“ – účasť DSZ Hviezdičky 
máj, jún: prebehli triedne koncerty všetkých pedagógov hudobného odboru 
10.6.: Absolventský koncert v Obradnej sieni MsÚ Tisovec 
23.6.: autorské muzikálové predstavenie „O pampúšikovi“ (scenár Milan Matucha, hudba Milan Matucha, Peter Kubíni, réžia Jaroslav Lacko, Milan Matucha). Záverečné piesne boli nahraté v štúdiu za pomoci bývalého žiaka ZUŠ Tisovec – Juraja Svobodu.  
  
  
j/ Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 
AMV – Aktivizujúce metódy vo výchove bol projekt vzdelávania MPC BB, cez ktorý sme získali spomínanú interaktívnu tabuľu. 
Projekt „Rodinná pohoda – Milujem Tisovec“ bol podporený Maticou slovenskou, OZ Musae Taxovia. 
             
k/ Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
V školskom roku 2014/15 nebola vykonaná žiadna inšpekčná činnosť na našej škole.  
  
l/ Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 
  
ZUŠ Tisovec sídli v budove ZŠ Dr. V. Clementisa. V auguste 2014 bola sľúbená výmena okien v 3 triedach ZUŠ. Majstri prišli až v septembri. Triedy sme podľa dohody pripravili na výmenu. Žiaľ, okná v triedach sa nevymenili. Vymenili sa len vo WC chlapci, dievčatá i vo WC, ktoré používajú spoločne pedagógovia ZUŠ i ZŠ. Kuriozitou je, že ak chceme okná otvoriť, musíme si priniesť rebrík... 
Škola má k dispozícii 8 tried. V jednej z nich je tanečná sála vybavená baletizolom i zrkadlami. Prebieha v nej vyučovanie v tanečnom i  literárno-dramatickom odbore. Výtvarný odbor má osobitnú triedu. Administratívna pracovníčka užívala spoločnú triedu s riaditeľkou školy. V auguste 2015 sa podarilo zo skladu prebudovať samostatnú kanceláriu pre administratívnu pracovníčku.  
Postupne bude potrebné dopĺňať materiálno-technické zabezpečenie ZUŠ (najmä hudobné nástroje), ktoré je predpísané v novom Štátnom vzdelávacom programe pre základné umelecké školy. Dokument schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Je  spracovaný pre všetky umelecké odbory ZUŠ. Platnosť nadobudol 4. februára 2015 a účinnosť  1. septembra 2015. 
  
m/ Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy  
  
Spracovala Bc. Edita Miklášová, sú uvedené v osobitnej prílohe. 
  
n/ Ciele určené v koncepčnom zámere rozvoja školy a vyhodnotenie ich plnenia  
Slovenská republika nemá žiadne významnejšie nerastné suroviny a jej najväčším bohatstvom a potenciálom budúcej prosperity sú najmä jej obyvatelia, ich vzdelanie, múdrosť, morálka, tvorivosť. ...Ideálom výchovy je dobrý, múdry, aktívny a šťastný človek.“ Projekt Milénium 
  
Aby sme mohli napĺňať jednotlivé ciele i koncepčný zámer rozvoja školy, každý z pedagógov  sa snaží osobnostne napredovať, rozvíjať sa, prehlbovať prežívanie prítomnosti. Vytvárame deťom, študentom i dospelým klímu bezpečia, prijatia, lásky. Využívame prirodzenú zvedavosť. Je dôležité vytvoriť v každom jednotlivcovi záujem o to, čo ho obohacuje, naučiť vnímať i vytvárať krásno. Umenie je prostriedkom i cieľom výchovy.  
Koncepčným zámerom školy je vychovávať aktívneho, tvorivého jedinca, ktorý zveľaďuje talenty a nadanie vo vybranej umeleckej disciplíne. 
Ciele vzdelávania: 
Jednotlivé zložky vzdelávacej sústavy a ich výstupy sú uspôsobené tak, že umožňujú žiakovi pokračovať v umeleckej príprave na vyššom stupni (konzervatórium, stredné umelecké odborné školy, pedagogické školy a pod.) a postupne sa kvalifikovať pre profesionálny výkon niektorého umeleckého povolania alebo sa stať umeleckým amatérom.  
ZUŠ Tisovec vytvára podmienky pre aktívnu umeleckú činnosť žiakov materských, základných  škôl, študentov stredných škôl v čase mimo vyučovania v popoludňajších hodinách. Ich náplň sa tak stáva významnou a zmysluplnou súčasťou programu výchovy a vzdelávania. Rovnako umožňuje vzdelávanie dospelých. V stretnutí sa žiaka, študenta i dospelého s umením sa rozvíja schopnosť vnímať krásu, potreba obklopovať sa ňou, načúvať, vnútorne sa napĺňať, tvoriť.  
Pri štúdiu na umeleckej škole sa vyžaduje obrovská sebadisciplína, pestujú sa vôľové vlastnosti, veľmi dôležitá je vzájomná spolupráca. Oslovuje sa cit, mravná zložka človeka. Pravé umenie vynáša na povrch neviditeľné, no v dnešnej dobe nanajvýš potrebné hlboké vnútorné rozmery bytosti. Aj prostredníctvom umenia môžeme pestovať duševné zdravie, vnútornú silu každého jednotlivca. Je tiež dôležitým nástrojom úsilia proti negatívnym prejavom správania, drogovej závislosti a kriminalite.  
V súčasnosti sa kladie dôraz na celoživotné vzdelávanie. Vývin osobnosti sa chápe ako proces permanentne sa odohrávajúcich zmien. Je dôležité podporovať deti, mládež i dospelých pri ich neustálom raste. 
Jedným z konkrétnych cieľov bolo založenie detského speváckeho zboru. Dostal názov „Hviezdičky“. Tvorili ho žiaci prípravného hudobného štúdia 1(MŠ Tisovec a Rimavská Píla). Prvýkrát sa predstavili v decembri 2014 na Daxnerovom Tisovci. Ich druhé účinkovanie bolo v apríli v Rimavskej Sobote na festivale detských i dospelých speváckych zborov „Rimavská Sobota spievaj“. 
Ďalším dôležitým cieľom bolo predvedenie muzikálového predstavenia „O pampúšikovi“, ktorého scenár vytvorili bývalí pedagógovia ZUŠ Mgr. Oksana Sčúrová, Mgr. Marta Svobodová spolu s Mgr. Milanom Matuchom. Pôvodný scenár upravil p. uč. Matucha. Podarilo sa! 23. júna malo predstavenie premiéru. Je dôležité zdôrazniť kreatívnosť pedagógov (Milan Matucha, Peter Kubíni), ktorí vytvorili jednotlivé piesne muzikálu. Veľmi dôležitá bola aktívna spolupráca všetkých odborov. 
Vo výtvarnom odbore sa žiakom podarilo doplniť Tisovský spevníček ilustráciami. Vyrábali rôzne darčekové predmety na prezentáciu ZUŠ i mesta Tisovec. 
Vízia do nasledujúcich rokov je vytvoriť vlastné učebnice pre umeleckú výchovu s dôrazom na regionálne osobitosti.  
Do XIV. ročníka „Rodinnej pohody“ sa podarilo začleniť krátky vedomostný kvíz z histórie Tisovca a literárno-dramatický odbor nacvičil v spolupráci s režisérom Jaroslavom Lackom dramatizáciu rozprávky „O troch grošoch“, ktorá je súčasťou Codexu Taxoviensis. Tanečný odbor nacvičil tance na tisovské ľudové piesne. Nadväzujeme na Gustáva Hostivíta Lojka Tisovského, Dr. Samuela Daxnera, Ľudovíta Vansu. Našim cieľom je vybudovať vzťah k rodnému mestu, jeho histórii i potreba zveľaďovať ho v súčasnosti. 
V tanečnom odbore sa podarilo vďaka kvalifikovanému pedagógovi (Štefan Baláž) začať s výučbou spoločenských tancov. Sme jednou z mála škôl na Slovensku, kde sa spoločenské tance vyučujú.  
 
o/ Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení  
Žiaci a učitelia dôstojne reprezentovali na kultúrnych podujatiach v meste, okrese i v kraji. Úroveň vzdelávania bola na požadovanej úrovni vo všetkých odboroch. Vďaka kvalifikovanému pedagógovi sa podarilo stabilizovať tanečný odbor, ktorý je najmladší – má len 2 roky. V literárno-dramatickom odbore prioritou zostáva získať kvalifikovaného učiteľa nezaťaženého prednostnejším zamestnaním.  
     Počas školského roka nebol zaznamenaný žiadny školský ani pracovný úraz. Spolupráca školy s rodičmi, zriaďovateľom, Radou školy, Rodičovskou radou, ZŠ Dr. Vladimíra Clementisa, EGT, SOŠ, MŠ Tisovec,  Rimavská Píla, DD Škovránok, DDaDSS Tisovec a inými inštitúciami bola korektná.  
    
Vypracovala: Mgr. Ľubica Sabová, Bc. Edita Miklášová   
    
    
   
V Tisovci,  31. augusta 2015
   
                                                 
          Mgr. Ľubica Sabová  
                                                                         riaditeľka školy  
 
 
 
 
 
Rada školy pri ZUŠ, Francisciho 803, 980 61 Tisovec  
 
V Tisovci, 23. 09. 2015  
   
   
Vyjadrenie k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2014/15. 
Rada školy pri ZUŠ na svojom zasadnutí 23. septembra 2015 prerokovala Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZUŠ za školský rok 2014/15, ktorú zobrala na vedomie bez pripomienok. 


 
Ing. Ondrej Magyar, predseda RŠ pri ZUŠ    
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web